1. De deelnemer neemt deel voor eigen risico. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens grove schuld van de Stichting.
 2. Het is deelnemers niet toegestaan om het startnummer kleiner te vouwen/knippen of te voorzien van eigen aanvullingen. In het geval hieraan niet voldaan wordt kan de deelnemer door de organisatie worden gediskwalificeerd.
 3. Instructies van politie, wedstrijdleiding en vrijwilligers moeten direct en stipt opgevolgd worden. Ook dient men de aangegeven looproute te volgen.
 4. Het is elke deelnemer verboden zich dusdanig te gedragen dat gevaar ontstaat of kan ontstaan, of dat hinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt. Een dergelijke deelnemer kan uit de wedstrijd worden genomen. Dit alles ter beoordeling van het
  Stichtingsbestuur.
 5. De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in situaties waarin aan de Stichting ontheffing verleend is.
 6. De deelnemer heeft bij annulering recht op teruggave van het inschrijfgeld indien zij dit schriftelijk of per e-mail (info@roldertorenrun.nl) uiterlijk 1 maand voor de Roldertoren Run aan de organisatie kenbaar heeft gemaakt. Restitutie vindt plaats onder inhouding van € 2,50 administratiekosten. Bij annulering binnen een maand van de Roldertoren Run vindt geen
  restitutie plaats.
 7. In geval van wijzigingen worden kosten in rekening gebracht (€2,50). Het overdragen van startnummers aan anderen is niet toegestaan.
 8. De Stichting behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de wedstrijden af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden.
 9. De Stichting kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten, waaronder het inschrijfgeld, indien het evenement door overmacht wordt afgelast.
 10. De Stichting behoudt zich het recht voor om aanstootgevende namen en termen op het gepersonaliseerde startnummer te wijzigen of te verwijderen.
 11. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 12. Het is niet toegestaan aan de wedstrijd deel te nemen met een huisdier en/of een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel.
 13. Deelnemers mogen zich niet laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel, tenzij daarvoor voorafgaande, schriftelijke toestemming is verleend door het bestuur van de Stichting, welke toestemming alleen in zeer uitzonderlijke gevallen zal worden verleend.
 14. De uitslagen en daaraan verbonden prijzen worden bepaald op basis van de brutotijd zoals vastgesteld door het elektronische tijdwaarnemingsysteem.
 15. De deelnemer gaat akkoord met het eventueel gebruik van zijn of haar beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden in verband met de Roldertoren Run, zonder daarvoor enige vergoeding te claimen.
 16. De deelnemer gaat akkoord met vermelding in de uitslagen, zowel op het internet als in diverse andere media, van voor- en achternaam, geboortejaar, woonplaats, vereniging en de door de organisatie vastgestelde bruto tijden.
 17. Deelname aan een onderdeel van de Roldertoren Run houdt in dat men akkoord gaat met de publicatie van naam, resultaat, foto en video op het internet. Verwijdering uit de uitslagen is dus niet mogelijk. Alleen in het geval van een aantoonbaar zeer ernstige reden zal een verzoek tot verwijdering uit de uitslag door de organisatie in behandeling worden genomen.
 18. Een ieder die zich inschrijft voor deelname aan de Roldertoren Run, meldt zich automatisch aan voor ontvangst van de nieuwsbrieven op het voor de inschrijving door de deelnemer gehanteerde e-mailadres. De nieuwsbrieven bevatten o.a. informatie die relevant is voor deelnemers aan de Roldertoren Run.
 19. Op het logo van de Roldertoren Run rust copyright. Dat betekent dat er geen gebruik mag worden gemaakt van het logo zonder  schriftelijke toestemming vooraf van het Stichtingsbestuur.
 20. In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist het Stichtingsbestuur.
 21. Overal waar in deze Algemene Voorwaarden sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.